ZŠ a MŠ Skalice nad Svitavou

Jaká je naše škola? Nakoukněte...

Holčička si malujeVítáme Vás na webových stránkách naší školy.

Základní škola ve Skalici nad Svitavou je školou s dlouholetou tradicí. Je školou malotřídní, výuka je organizovaná ve dvou třídách, ročníky jsou sloučeny do tříd dle počtu dětí.

V současném školním roce jsou počty ve třídách 21 a 18 žáků, tento počet umožňuje individuální přístup k dítěti a individuální práci s ním, také možnost lepšího porozumění jeho případným problémům a jejich řešení, spolupráce a kontakt pedagoga a dítěte je těsnější, možnosti motivace jsou lepší.  

Věková různost třídního kolektivu a celkové prostředí a atmosféra školy imituje rodinné, respektive sourozenecké prostředí a vztahy.

Žáci jsou vedeni k vzájemné spolupráci a pomoci, toleranci a respektu k sobě navzájem, poskytování kladného vzoru spolužákům. Jsou také motivováni k tomu, aby se zajímali o dění kolem sebe, starali se o životní prostředí, nezůstávali lhostejní k případným negativním projevům okolí, starostem ostatních...

Klima školy je otevřené, vedení i pedagogové školy se snaží spolupracovat s rodiči a pojímat je jako partnery při výchově a vzdělávání dětí, věnovat jejich hlasu a názoru dostatečnou pozornost.

Vnitřní i vnější prostředí školy je velmi pěkné a vkusné, moderně vybavené , renovované, prostory mají svého genia loci "staré a krásné obecné školy", materiální vybavení je moderní, stále aktualizované a doplňované. V rámci výuky i odpoledního odpočinkového zaměstnání ve školní družině se snažíme nabídnout dětem atraktivní a podnětný program.

V dohledné době plánujeme úpravu části školní zahrady a její rozdělení na oblast okrasnou, smyslovou a užitkovou, přičemž kromě nabízené pomoci ze strany rodičů počítáme i s aktivním zapojením žáků do její údržby a zvelebování.

Velkou devizou školy je její lokalizace v klidné části obce, také blízkost dvou hřišť a dobré dopravní spojení z okolních obcí.

Úkolem školy a její vizí je kvalitní vzdělávání dle školního vzdělávacího plánu a vybavení absolventů takovými kompetencemi, se kterými by se ctí obstáli nejen v dalším školním, ale i lidském a společenském životě.

A naše školka?

Kluk si hraje na hřištiNedílnou součástí je mateřská škola založená v roce 1992, která byla 1. ledna 2001 sloučena se školou základní v jednu příspěvkovou organizaci.

Prostředí MŠ je vkusně a útulně zařízeno, děti zde mají k dispozici dvě herny, jídelnu, ložničku, sociální zařízení a šatnu. Prostory jsou vzdušné a světlé, přizpůsobené nárokům dětí, vybavení hračkami, pomůckami, materiály a dalšími doplňky zohledňuje počet dětí, jejich potřeby, je pravidelně doplňováno, modernizováno a obnovováno.

K pobytu venku slouží jednak vnitřní zázemí školního dvora s pískovištěm a zahrada, jednak sportovní i dětské hřiště naproti školní budově; také okolní krajina skýtá dostatečný prostor ke hrám v přírodě i sportovnímu vyžití předškoláčků.

Mateřská škola je jednotřídní, s kapacitou 28 dětí na základě vyjímky povolené zřizovatelem, o děti zde pečují dvě kvalifikované učitelky, jejichž pracovní doba se částečně překrývá tak, aby mohly zajistit co největší komfort a bezpečí dětí zejména při při venkovním pobytu.

Výchova a vzdělávání se uskutečňuje dle nově zpracovaného školního vzdělávacího programu Kouzelná školka, jež vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zároveň přizpůsoben konkrétním potřebám dětí z naší mateřské školy. Program je nastaven tak, aby dětem dával co nejkvalitnější základy klíčových kompetencí a umožňoval každému dítěti, jež opouští mateřskou školu, aby dosáhlo optimální úrovně osobního rozvoje i učení v té míře, která je pro ně individuálně dosažitelná.