Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Výsledky zápisu do mateřské školy 2023 - 2024.pdf

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 proběhne dne 4.5.2023 od 14:30 do 16:00 hodin.

Zápis pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, je stanoven na 8.6.2023 v čase od 14:30 do 16:00 hodin.

Výsledky zápisu do mateřské školy 2022-2023 cizinci.pdf

Zápis do mateřské školy se bude skládat z formální části - to je vyplnění a předání potřebných dokumentů rodiči, přihlášku k předškolnímu vzdělávání může podat pouze jeden zákonný zástupce dítěte, oba rodiče musí být ovšem ve vzájemné shodě ohledně výběru předškolního zařízení, což u zápisu potvrdí jeden či oba zástupci svým podpisem.

Další částí je část motivační, což představuje setkání dítěte s pedagogem, jejich rozhovor, popřípadě hru a plnění drobných úkolů přiměřených věku dítěte.

Dítě nemusí být u zápisu přítomno, ale neformální setkání na půdě mateřské školy je důležitým motivačním momentem a první možností k seznámení dítěte a pedagoga, k řešení otázek ohledně předškolního vzdělávání, popřípadě speciálních potřeb dítěte  

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (naše škola má  datovou schránku y2rmsca),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Pro doložení této povinnosti:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, druhou stranu, prosím, nechejte zatím prázdnou, dále o vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, o kopii rodného listu dítěte. V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky a dítě již bylo vyšetřeno příslušným poradenským zařízením - kopii vyjádření tohoto poradenského zařízení, v případě, že dítě vyšetřeno nebylo, Vaše prohlášení o tom, že jste vstoupili v jednání s poradenským zařízením a dítě teprve vyšetřeno bude, pokud již máte stanoveno, uveďte datum. Volíte-li možnost vzdělávat své dítě individuálně, k jmenovaným dokumentům přiložte také Žádost o individuální vzdělávání.

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude při zápisu přiděleno registrační číslo a výsledky zápisu budou zveřejněny v pátek 12. května na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

Formuláře k zápisu:

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

Kriteria pro přijetí dětí cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině do MŠ.pdf

ZÁPISNÍ LIST DO MŠ.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 1.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2.pdf 

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky-1.doc

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf