Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Zápis do Mateřské školy Skalice nad Svitavou

Výsledky zápisu do mateřské školy.pdf

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne na základě doporučení MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v souladu s právními předpisy, ale bude přizpůsoben tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti..

Zápis do mateřské školy proběhne  bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců v mateřské škole, bude se tedy skládat pouze z formální části, která spočívá v doručení dokumentů potřebných k zapsání dítěte škole.

 

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (naše škola má  datovou schránku y2rmsca),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Na podání přihlášky stanovuji termín od 2. do 16. května 2021. 

Pokud byste chtěli do mateřské školy osobně doručit dokumenty k zápisu, je k osobnímu podání vyhrazena středa 5. květen 2021 od 14:00 do 16:00 hodin po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713. 

 

Rodný list stačí doložit prostou kopií při dálkovém či osobním podání.

 

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.

 Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, druhou stranu, prosím, nechejte zatím prázdnou, dále o vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, o kopii rodného listu dítěte. V případě, že zvažujete odklad povinné školní docházky a dítě již bylo vyšetřeno příslušným poradenským zařízením - kopii vyjádření tohoto poradenského zařízení, v případě, že dítě vyšetřeno nebylo, Vaše prohlášení o tom, že jste vstoupili v jednání s poradenským zařízením a dítě teprve vyšetřeno bude, pokud již máte stanoveno, uveďte datum. Volíte-li možnost vzdělávat své dítě individuálně, k jmenovaným dokumentům přiložte také Žádost o individuální vzdělávání.

 

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 24. května 2021 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

 

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do mateřské školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných dětí a jejich rodičů.          O termínu budete včas informováni.

 

Formuláře k zápisu:

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.pdf

ZÁPISNÍ LIST DO MŠ.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 1.pdf

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2.pdf 

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání.pdf

Výsledky zápisu do mateřské školy.pdf