Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

Zápis do základní školy proběhne i v tomto školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis do školy tedy proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole, bude se skládat z formální části a pro zájemce máme naplánovánu i online motivační část. V případě, že se budete chtít motivační části zápisu účastnit, kontaktujte mě, prosím, na telefonním čísle 728 210 713.

Jak můžete přihlášku podat?

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (naše škola má datovou schránku y2rmsca),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mailová adresa školy je skola@skalicenadsvitavou.cz,
  3. poštou, poštovní adresa školy je Základní škola a Mateřská škola Skalice nad Svitavou, příspěvková organizace, Školní 101, Skalice nad Svitavou, 679 01,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, rodiče budou vpouštěni do školy k předání dokumentů jednotlivě nejlépe po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Na podání přihlášky kromě osobního podání je stanoven termín od 1. do 23. dubna 2021. 

V případě osobního podání je stanoven termín zápisu 15. duben 2021 od 12:30 do 16:00 hodin nejlépe po předchozí domluvě s ředitelkou školy na telefonním čísle 728 210 713. 

 Rodný list stačí doložit prostou kopií v papírové podobě při dálkovém či osobním podání nebo v digitální podobě (sken, fotografie).

Co je třeba škole doručit: poprosím Vás o vyplněnou Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dále vyplněný Zápisní list a Čestné prohlášení zákonných zástupců, dále o kopii rodného listu dítěte, v případě žádosti o odklad povinné školní docházky vyplněný formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa a vyjádření příslušného poradenského zařízení, v jehož péči jste.

Jak se dozvím o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání: každému dítěti bude přiděleno registrační číslo (budete o něm informováni dálkovým způsobem) a výsledky zápisu budou zveřejněny v úterý 6. května 2020 na webových stránkách školy a obce Skalice nad Svitavou, dále ve vývěsce obecního úřadu Skalice nad Svitavou.

Aby děti nebyly ochuzeny o motivační část zápisu do školy, kterou teď bohužel nelze realizovat a která bezesporu patří k velkým zážitkům předškolního věku, chystáme - až situace dovolí - setkání všech zapsaných žáků a jejich rodičů. O termínu budete včas informováni.

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, čtenářský klub, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci, pestrý program v rámci ranní i odpolední školní družiny, jógová cvičení pro děti, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

 

 Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Zápisní list ZŠ.pdf

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Kriteria přijímání žáků do 1. ročníku.pdf

 

Výsledky zápisu do základní školy.pdf

 

 

 Všeobecné informace

  1. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

  1. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

  1. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

  1. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  1. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).