Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

Zápis do Základní školy Skalice nad Svitavou

 

Výsledky zápisu do 1. ročníku základní školy.pdf

 

Zápis do základní školy proběhne v tomto školním roce dne 11.4.2024 v budově základní školy Skalice nad Svitavou v čase od 13:00 do 16:00 hodin.

 

Zápis bude sestávat ze dvou částí:

Formální - kde zákonní zástupci dítěte předloží škole potřebné doklady a písemnosti:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • zápisní list do ZŠ 
 • rodný list dítěte (u cizinců pas) a svůj OP
 • čestné prohlášení zákonných zástupců o shodě
 • v případě odkladu povinné školní docházky žádost o odklad PŠD a doporučení poradenského pracoviště spolu s vyjádřením odborného lékaře či klinického psychologa

Uvedené dokumenty je možné podat:

 • osobním podáním ve škole
 • elektronicky - do datové schránky školy y2mrsca, také e - mailem na adresu skola@skalicenadsvitavou.cz - zde však musí být k dokumentům připojen ověřený elektronický podpis
 • zasláním prostřednictvím pošty, kde je rozhodující datum poštovního podání
 • v případě, že se nezúčastníte zápisu v den 11.4.2024, je termín pro podání žádosti o přijetí a dalších písemností stanoven na 1. - 19.4.2024

Motivační - dítě nemusí být u zápisu osobně přítomno. Pokud je přítomno a zákonný zástupce souhlasí, účastní se motivační části (zhruba v rozsahu 20 minut), kde je hravou formou posouzena jeho připravenost ke školní docházce. Škola zásadně zohledňuje rozdílné schopnosti dětí.

 Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Žádost o přijetí dítěte CZ - UKR (2).pdf

Zápisní list ZŠ.pdf

Čestné prohlášení zákonných zástupců.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky.pdf

Žádost o odklad povinné školní docházky CZ - UKR.pdf

Kriteria přijímání žáků do 1.ročníku.pdf

Kriteria přijímání žáků cizinců do 1. ročníku (2).pdf

Desatero pro rodiče.pdf

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy.pdf

 

Nabízíme krásné, přírodní prostředí v klidné části obce, rekreační i pracovní vyžití v rámci polytechnické výchovy na školní zahradě, velmi dobré dopravní spojení s okolními obcemi. Dále možnost práce v kroužcích anglického jazyka, informatiky, čtenářský klub, tematicky zaměřené tvůrčí dílničky, kvalifikovanou logopedickou intervenci, pestrý program v rámci ranní i odpolední školní družiny, jógová cvičení pro děti, chutnou a s láskou vařenou stravu ze zdejší školní kuchyně.

 

Všeobecné informace

 1. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona).

 1. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2 ŠZ), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

 1. Spádové obvody škol

Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

 1. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce či nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 1. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).